Cel projektu

Realizowany projekt ma na celu wesprzeć naturalny rozród, zagrożonych w wodach Polski, rodzimego raka szlachetnego i błotnego oraz dwóch cennych gospodarczo gatunków ryb głąbielowatych – sielawy i siei, co w konsekwencji umożliwi w sposób naturalny zwiększenie populacji tych gatunków. Pozwoli to na stworzenie zintegrowanego z naturalnym środowiskiem systemu zarządzania obszarem jezior, a także utworzenie sieci kontaktów służących wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz społecznością lokalną.

Celem projektu jest próba zarówno przywrócenia, a potem utrzymania, populacji raków rodzimych w jeziorach Pojezierza Myśliborskiego. Powyższe działania wynikają również ze zobowiązań, jakie przyjęła Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej (Council Directive 92/43/EEC).

Zastosowana tutaj nowatorska, innowacyjna metoda restytucji raków rodzimych wykorzystuje odwrócenie kierunku mechanizmów konkurencji międzygatunkowej, pozwalając im uzyskać przewagę w środowisku. Na efekt skutecznej restytucji introdukowanych raków wpływa również równoczesna redukcja populacji raka pręgowatego poprzez jego odłów za pomocą specjalnie skonstruowanych narzędzi połowowych, wyposażonych w magnesy generujące stałe pole magnetyczne o ściśle określonych wartościach. Celem niniejszego projektu jest również stworzenie w jednym z jezior pojezierza Myśliborskiego populacji rozrodczej raka szlachetnego i błotnego, służącej jako baza w oparciu o którą będą kontynuowane działania restytucyjne w regionie.

Tworzenie warunków do utrzymania się populacji raków pozwoli również na podjęcie działań poszerzających ochronę siei i sielawy, aby utrzymać, przynajmniej na niezmienionym poziomie, te cenne populacje.

Działania:

  • opracowanie szczegółowej charakterystyki środowiska wodnego,
  • określenie obszarów szczególnie przydatnych dla zabiegów biomanipulacyjnych w procesie restytucji raków,
  • badanie chemicznych i fizycznych parametrów wód,
  • monitoring ichtiofauny,
  • badanie biologii raków oraz ryb głąbielowatych (przebieg embriogenezy oraz rozwój postembrionalny raków, siei, sielawy).

Pozwoli to na stworzenie zintegrowanego z naturalnym środowiskiem systemu zarządzania obszarem jezior oraz na czynną ochronę gatunków.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest współpraca ze społecznością, co da możliwość podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży) poprzez generowanie zainteresowania rakami rodzimymi i propagowanie wiedzy na temat rozróżniania poszczególnych gatunków i ich roli w środowisku, co przyczyni się do uzyskania realnej pomocy od szeroko rozumianych użytkowników wód powiązanych zawodowo (rybacy), czy hobbystycznie (wędkarze, płetwonurkowie, turyści) oraz eliminacji zagrożeń powodowanych brakiem wiedzy (niekontrolowane introdukcje raków nierodzimych).

Realizacja projektu przebiega przy współpracy z następującymi podmiotami:

  1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
  2. Samorządami lokalnymi;
  3. Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w terenie odpowiedzialnymi bądź mającymi na uwadze szeroko rozumianą ochronę wód i ekosystemów wodnych z ich zasobami (straż rybacka, towarzystwa rybackie, kluby płetwonurków, organizacje ekologiczne i turystyczne);

Społecznością lokalną, szkołami i środkami masowego przekazu, co pozwoli na upowszechnianie zgromadzonej wiedzy;